Tussenpersonen

Tussenpersonen op glad ijs

Beleggingsadviezen geven mogen tussenpersonen niet. De praktijk is anders.

Assurantietussenpersonen doen steeds vaker in beleggingen. Wie de Gouden Gids openslaat, vindt zo een paar assurantiekantoren die zich als partner in beleggen presenteren. Maar wist u dat sommige adviseurs zich hiermee op het randje begeven van wat ze wel en niet mogen? Zeven vragen over tussenpersonen en beleggingen.

1.Mag elke tussenpersoon beleggingsadviezen geven?

Wat aandelen, obligaties en beleggings-fondsen betreft, nee. Bijna geen enkele tussenpersoon mag adviseren in dit soort beleggingen. Hiervoor heb je namelijk een speciale vergunning nodig van de Stichting Toezicht Effectenverkeer (STE). Wie echt adviezen op dit terrein wil geven, hoort immers bepaalde kennis in huis te hebben. Beleggen gaat gepaard met allerlei risico’s: een slecht advies kan een klant duur komen te staan.

In principe mogen tussenpersonen hun klanten alleen doorverwijzen naar een beleggingsinstelling (bank, vermogens-beheerder). Voorwaarde is dat bet assurantiekantoor en de adviseur ingeschreven staan als zogenoemde clientenremisier bij de Stichting Toezicht Effectenverkeer (STE). Voor het doorsluizen ontvangt een tussenpersoon provisie van de bank of effecteninstelling.

2. En hoe zit dat bij beleggings-verzekeringen of beleggingshypo-theken?

Vreemd genoeg mag elke tussenpersoon wél zomaar in beleggingsverzekeringen en beleggingsverzekeringshypotheken bemiddelen, omdat daarbij geen sprake is van rechtstreeks beleggen op de beurs. Terwijl uw geld bij dit soort verzekerings-constructies uiteindelijk wel wordt gestopt in beleggingsfondsen. Voor dit soort zaken zou kennis van beleggen verplicht moeten zijn.

Voor bemiddelen in beleggingshypotheken gelden weer andere regels; de tussen-persoon niet ingeschreven staan als cliëntenremisier. Hij mag daarbij geen beleggingsadviezen geven, maar alleen doorverwijzen naar een beleggings-instelling.

3. Soms mogen ze dus door-verwijzen. Hoe gaat dat in zijn werk?

Tussenpersonen met een registratie als clientenremisier mogen klanten werven voor een vermogensbeheerder of bank. Dit werkt vaak als volgt: de tussenpersoon vult samen met u een vragenlijst in die naar de beleggingsinstelling gaat. De bank of vermogensbeheerder stelt op basis daarvan uw risicoprofiel vast en komt met een beleggingsvoorstel. U sluit dan met de beleggingsinstelling een beheers-overeenkomst af. De bemoeienis van uw tussenpersoon houdt hier dus op. Zijn rol is beperkt tot het openen van de beleggings-rekening bij de beleggings-instelling. Zelf beleggingsadviezen geven, aan- of verkooporders doorgeven of het in beheer houden van uw portefeuille is verboden. Voor tussentijds overleg kunt u dus niet meer bij uw tussenpersoon terecht, maar moet u contact opnemen met de beleggingsinstelling.

4. Aan welke eisen moet een clientenremisier voldoen?

Een clientenremisier moet zich aan een aantal regels houden die erg algemeen zijn en niets te maken hebben met beleggings-kennis of deskundigheid. Kortom: de eisen stellen niet echt veel voor. Een regel is bijvoorbeeld dat de tussenpersoon in het belang moet handelen van de klant. Maar wat dat nou concreet betekent? Verder moeten advertenties voldoen aan door de STE opgestelde richtlijnen. Zo moet de klant worden gewezen op de risico’s die kleven aan beleggen. Ook mogen tussenpersonen particulieren niet zonder schriftelijke toestemming benaderen voor telefonische verkoop.

5. En wat gebeurt er als een tussenpersoon buiten zijn boekje

Er zijn tussenpersonen die de regels aan hun laars lappen en ongeoorloofd beleggings-adviezen geven, effectenorders uitvoeren of zelfs geld van klanten in beheer houden. Dergelijke overtredingen worden  bestraft: de STE kan een boete of verbod opleggen om nog langer door te mogen verwijzen.

Stel u bent gedupeerd. Wat zijn uw rechten? De schade die u door een fout beleggings-advies oploopt, valt buiten de dekking van de eventuele beroepsaansprakelijkheids-verzekering van uw tussenpersoon. Uiteraard zijn beleggings-instellingen ook mede-verantwoordelijk voor overtredingen van hun tussenpersonen. Maar zonder een aan-sprakelijkheidsverzekering kan het voor gedupeerden erg lastig zijn schade te verhalen. Zo bleek de vorig jaar failliet verklaarde Drentse tussenpersoon Bouwman (gefinancierd door verzekeraar Aegon) illegaal aan vermogensbeheer te doen en geld te hebben verduisterd van klanten. Pas na enig tegensputteren kwam Aegon uiteindelijk met een financiële regeling voor de gedupeerden over de brug.

6. Hoe kan ik achterhalen welke bevoegdheden mijn tussenpersoon heeft op het gebied van beleggen?

Via de Toezichtslijn van de STE, telefoon 0900-540 05 40 (€ 0,34 per gesprek) of de site www.ste.nl. Hierop kunt u in het WTE (Wet Toezicht Effectenverkeer) register zoeken op naam van de tussenpersoon en woonplaats

7. Waar kan ik het beste naar toe voor een beleggingsadvies?

Een beleggingsinstelling of vermogens-beheerder die geregistreerd staat hij het DSI (Dutch Securities Institute). Dit is een onafhankelijk instituut dat de kwaliteit van beleggingsinstellingen garandeert met een eigen keurmerk en klachtenprocedure. Bovendien is het aan te raden een adviseur in de hand te nemen die persoonlijk geregistreerd staat hij de DSI. Natuurlijk is dit alles geen absolute garantie vooreen goed beleggingsadvies. Maar geregi-streerde beleggingsadviseurs moeten wel aan bepaalde opleidingseisen voldoen en bepaalde ervaring hebben. Bovendien kun je klachten waar je met de tegenpartij niet uitkomt voorleggen aan het DSI. Je hoeft daarvoor niet naar de rechter.

Instellingen die zijn toegelaten tot Euronext zijn op grond van de beursreglementen verplicht zich aan te sluiten bij bet DSI. Het register van het DSI is te raadplegen op internet: www.stichting-DSI.nI. Bellen kan ook: (020) 620 12 74.

Conclusie

Assurantietussenpersonen die zich als beleggingsspecialisten profileren, begeven zich vaak op spiegelglad ijs. Ze mogen in principe namelijk slechts klanten doorverwijzen naar beleggings-instellingen. Beleggingsadviezen geven mogen ze niet. Om als doorgeefluik te fungeren, moeten ze wel geregistreerd staan als clientenremisier bij de STE. Wij vinden het bizar dat geen enkele beleggingskennis is vereist voor het bemiddelen in beleggingsverzekeringen.

Consument en Geld  januari 2002