Status Vereniging

De Vereniging is opgeheven.

Zoals aan de leden voorgelegd, heeft de Vereniging per 31 december 2012 opgehouden te bestaan. Administratief lopen er nog wat zaken door, om er zeker van te zijn dat alles naar behoren wordt afgerond.

De website wordt niet aangevuld met nieuwe informatie en aanmelden als lid en registratie op de website is niet meer mogelijk.

Zie ook bericht hieronder

Lid/donateur

Links en rechts zijn er toch wat aanmeldingen en vragen.
Daarom het volgende:

  • de reden dat de vereniging nog bestaat, is dat wij onze (750) leden hebben beloofd dat ze onze bemiddeling kunnen inroepen wanneer er kwesties zijn met een product dat bij één van onze relaties is afgenomen;
  • er zijn te weinig reacties om opnieuw een dergelijke langdurige commitment aan te gaan;
  • maar …………. we willen u ook niet in de kou laten staan. Continue reading »

Status Vereniging

Er komen af en toe vragen binnen over de status van de Vereniging.

Wij krijgen de indruk dat in de informatie die Shell verstrekt [nog steeds] vermeld staat dat wij een werkgroep zijn, wat zou impliceren dat wij Shell gelieerd zijn. Daarom ter verduidelijking:

De vereniging is opgericht in de tijd dat er vele honderden mensen vertrokken, en het besef kwam dat het bundelen van die belangen een veilig en voordelig pakket aan mogelijkheden voor het onderbrengen van de lumpsum kon opleveren. Vooral het screenen en buiten de deur houden van onbetrouwbare aanbieders, bleek van onschatbare waarde. Continue reading »

Lidmaatschap

Helaas kunnen we geen nieuwe leden meer inschrijven.

De huidige aanwas van leden is te klein om hen de service en kwaliteit te bieden die we voorstaan.

We zijn ons er van bewust dat er nog steeds mensen vertrekken bij de Maatschappij die behoefte hebben aan betrouwbare informatie ten aanzien van de beslissingen die zij te nemen hebben, maar zolang zij zich niet in grotere getale bij de Vereniging melden, kunnen wij de enkeling die die stap wel neemt, niet naar behoren van dienst zijn.


Belanghebbenden en belangstellenden kunnen zich nog steeds aanmelden als donateur , met inachtneming van het volgende:

  • Oud-werknemers van Shell / NAM die gebruik hebben gemaakt van de Overtolligheid Regeling, maar geen lid zijn geworden voor hun vertrek, kunnen ingeval van kwesties die te maken hebben met de oplossing die zij voor hun lumpsum hebben gekozen, geen beroep doen op de Vereniging.

Uw eenmalige bijdrage wordt o.a. gebruikt ter dekking van de kosten van de website,  premie aansprakelijkheidsverzekering voor het bestuur, aanschaf financiële literatuur en software, abonnementen, bankkosten, postbus, inschrijving Kamer van Koophandel, e.d..
Vrijwillige bijdragen zijn uiteraard altijd welkom en ook wanneer u niet direct belanghebbend bent, maar wel sympathiseert met de Vereniging, wordt u van harte uitgenodigd een bijdrage te doen. Vermeld bij uw overmaking ‘donatie’.

Zie verder dit bericht